Informacija apie šaukimą į privalomąją karo tarnybą

 


ASMENŲ, ŠAUKIAMŲ Į NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ, SĄRAŠAI SKELBIAMI SVETAINĖJE:

 

SAUKTINIAI.KAM.LT

 

Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia bus šaukiami jaunuoliai, kurie patys pareikš norą atlikti tarnybą. Tik nesurinkus nustatyto skaičiaus savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka bus šaukiami karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai). Šauktinių sąrašai pagal regionus bus sudaromi atsitiktine tvarka naudojantis kompiuterių programa.

 

 

Karo prievolininkų šaukimo sąrašai per dvi dienas nuo jų sudarymo skelbiami viešai Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje sauktiniai.kam.lt. Siekiant užtikrinti, kad karo prievolininkų sąrašų sudarymo metu būtų laikomasi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų, šį procesą stebi speciali devynių visuomenės atstovų komisija. 

 

 

 

 

 

Kaip vyksta šaukimo procedūros?

 

Skirtingai nei ankstesniais metais šaukimo nurodymai karo prievolininkams jau nebebus siunčiami. Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus skelbiama karo prievolininkų sąraše internete www.sauktiniai.kam.lt.

 

 

 

 

Atvykus į RKPKS, karo prievolininkas privalo pateikti dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas (Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė, išsilavinimą rodantys dokumentai, vairuotojo pažymėjimas, asmeninės banko sąskaitos numeris).


Toliau karo prievolininkui įteikiamas siuntimas pasitikrinti sveikatos Karinės medicinos ekspertizės komisijoje (toliau – KMEK).

 

Likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki tarnybos pradžios, tinkami pagal sveikatą ir neturintys tarnybos atidėjimo ar atleidimo nuo karo prievolės karo prievolininkai skiriami atlikti privalomąją tarnybą kariniuose vienetuose.

 

SVARBU!!!


Gavus šaukimą atvykti į priskirtą regioninį karo prievolės skyrių, šauktinis gali atvykti į kitą, jam artimesnį skyrių ir ten vykdyti šaukimo procedūras. Visų regioninių skyrių kontaktus galite rasti skiltyje kontaktai.


Prašymas dėl tarnybos atidėjimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodymo atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus įteikimo datos. 

 

 

Į tarnybą skiriama pagal tokią prioritetų tvarka:

1.Norą atlikti tarnybą pareiškę karo prievolininkai (savanoriai);

2.Prašymą dėl pirmumo suteikimo pateikę privalomai šaukiami karo prievolininkai (sąrašo savanoriai);*

3.Visi likę privalomai šaukiami karo prievolininkai pagal eilę šaukiamųjų sąraše.

 

*Patekus į šaukiamųjų sąrašus, galima pateikti prašymą dėl pirmumo suteikimo nuvykus į RKPKS. Toks karo prievolininkas skiriamas į karinius vienetus prieš kitus privalomai šaukiamus karo prievolininkus, nors patys pirmi į karinius vienetus būtų skiriami savo noru atliekantys privalomąją tarnybą. Pirmumą turintys karo prievolininkai neturi savanoriškai į karinę tarnybą einančio karo prievolininko privilegijų.

 

 

 

 

Kur tarnaus būsimieji šauktiniai?


Pirmieji 2017 metų šaukimo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pradės 2017 m. balandžio viduryje, paskutinieji – gruodžio pradžioje. Dalis jų devynių mėnesių tarnybą pradės Mokomajame pulke,  kur tarnaus 2 mėnesius, o kitus 7  tarnybą tęs priskirtame dalinyje;  kita dalis  – visus tarnybos mėnesius tarnaus priskirtame kariuomenės dalinyje. 

 

 

 

 

 

Ką gauną tarnybą atliekantys šauktiniai?

 

Tarnybos metu nuolatinės privalomosios tarnybos kariams suteikiamos socialinės garantijos, jie gauna visą valstybės išlaikymą (apgyvendinimą, maitinimą, aprangą, socialinį ir gyvybės draudimus). Kiekvienam šauktiniui kariui per mėnesį mokama 140,60 € išmoka buitinėms išlaidoms padengti.

 

Kario, turinčio vaiką, šeimai mokama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 EUR) per mėnesį išmoka vaikui išlaikyti, dėl kurios reikia kreiptis į savo savivaldybę padengti.

 

Taip pat kiekvienam kariui kas mėnesį kaupiama speciali įmoka, kuri bus išmokama asmeniui atlikus tarnybą. Jos dydis priklauso nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų. Asmens tarnybą įvertinus labai gerai už vieną tarnybos mėnesį skaičiuojamos keturios bazinės socialinės išmokos (152 €), gerai įvertintiems – trys bazinės socialinės išmokos (114 €), patenkinamai – dvi bazinės socialinės išmokos (76 €). Į tarnybą pašauktiems, tačiau pareiškusiems pirmumo norą ši išmoka didėja 15 procentų, o savo noru šauktinio tarnybą pasirinkusiam kariui kaupiamosios išmokos didėja 30 procentų.

 

 

 

 

 

Kaip vyksta kelionės išlaidų kompensavimas?


Į privalomąją tarnybą šaukiamiems karo prievolininkams yra apmokamos kelionių (pirmyn ir atgal į RKPKS ir KMEK) išlaidos.

 

Karo prievolininkams, gyvenantiems Lietuvoje, kompensuojama ne daugiau kaip 5,7 eurų už vieną kelionę. Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra Europoje (valstybės išvardintos Vyriausybės nutarimo priede) kompensuojama ne daugiau kaip 98,8 eurų už vieną kelionę. Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje ir ji nėra nė vienoje Vyriausybės nutarimo priede išvardintoje užsienio valstybėje, kompensuojama ne daugiau kaip 380 eurų. Gyvenamąja vieta laikoma deklaruota gyvenamoji vieta, nebent karo prievolininkas pateikia dokumentus, nurodančius kitą faktinę gyvenamąją vietą.

 

Kelionės išlaidos karo prievolininkams bus kompensuojamos po to, kai jis RKPKS, pateiks prašymą kartu su patirtas kelionės išlaidas patvirtinančiais dokumentais (bilietais, čekiais, kt.). Tokių bilietų nepateikus, jei karo prievolininkas vyksta nuosavu transportu, jam kelionės išlaidos bus kompensuojamos pagal Krašto apsaugos ministro nustatytus 1 km važiavimo nuosavu transportu kompensavimo dydžius (1 km. - 0,06 euro). 

 

Kompensacija pervedama tik į asmeninę karo prievolininko Lietuvoje esančio banko sąskaitą, arba teisiškai įgalioto asmens sąskaitą.

 

 

Kaip pretenduoti į tarnybos atidėjimą?


Karo prievolininkas gali pateikti individualų prašymą dėl tarnybos atidėjimo dėl neproporcingai didelės žalos jo interesams, jei mano, jog tokia žala jam kiltų, pavyzdžiui, augina du ar daugiau mažamečių vaikų, vienintelis darbingas šeimos maitintojas, šaukiamas žmonos nėštumo laikotarpiu ir nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais. 

 

Prašymai svarstomi specialių komisijų, ir jei įrodoma žala, karo prievolė atidedama einamiesiems metams arba trumpesniam laikotarpiui. Visi karo prievolininko prašyme pateikti faktai turi būti pagrįsti dokumentais, ir pateikti RKPKS tiesiogiai, per teisiškai įgaliotą asmenį arba nuotoliniu būdu. 

 

Dokumentų pateikimas nuotoliniu būdu – registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis (su elektroniniu parašu https://www.gosign.lt/lt/, http://www.elektroninis.lt/ arba e. pristatymas https://epristatymas.post.lt/pagrindinis).   

 

Jei pateikti dokumentai buvo išduoti ne lietuvių kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti susegti su dokumentais ar su teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis dokumentų kopijomis.

 

Prašymo forma yra laisva. Prašymas turi būti pasirašytas karo prievolininko ar jo įgalioto asmens, jame nurodytas karo prievolininko vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiams palaikyti, tarnybos atidėjimo priežastys ir motyvai, informacija apie galimą neproporcingai didelę žalą karo prievolininko ar visuomeniniams interesams, asmenį pašaukus atlikti tarnybos. Prie prašymo turi būti pridėti prašymo motyvus patvirtinantys dokumentai, kuriais pagrindžiamas atleidimas nuo karo prievolės ir tarnybos atidėjimas (numatyta Karo prievolės įstatymo 3 str. ir 15 str. 1 d.).

 

Karo prievolės atidėjimo tvarka:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96145DF6537B/vYYhnaSiUW

 

 

Kas atleidžiami nuo tarnybos?


1) asmenys, kurie nustatyta tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;

2) neįgalieji; 

3) asmenys, kurie karinės medicinos ekspertizės komisijos dėl sveikatos būklės pripažinti netinkami privalomajai karo tarnybai;

4) asmenys, perkelti į dimisiją;

5) pagrindinio karinio parengtumo neįgiję asmenys, kai jiems sukanka 55 metai, o baigę aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas, – kai jiems sukanka 60 metų;

6) moterys, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis ir (ar) yra baigusios aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas;

7) valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai.

 

 

Kam atidedama tarnyba?


1) ne vyresniems kaip 21 metų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams;

2) aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienam studijų laikotarpiui pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro ir bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, pagal studijas doktorantūroje;

3) Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų nariams;

4) teisėjams;

5) prokurorams;

6) vidaus tarnybos sistemos pareigūnams;

7) Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos arba jam pavaldžios įstaigos pareigūnams;

8) Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnams;

9) Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams;

10) įtariamiems ir kaltinamiems baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, taip pat atlikusiems laisvės atėmimo bausmę. 

11) vieniems auginantiems nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai;

12) nėščiosioms, pateikusioms medicinos pažymą apie nėštumą;

13) teisės aktų nustatyta tvarka paskirtiems vieninteliu neįgalaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju;

14) kuriems, patikrinus jų sveikatos būklę, nustatyta, kad jie dėl laikinų sveikatos sutrikimų negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, iki baigsis laikinas jų sveikatos sutrikimas;

15) kurie, šaukimui pasibaigus, lieka nepašaukti atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos.

16) krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, nagrinėja specialios komisijos – atliekantiems tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu:

-karo prievolininkas yra vienintelis darbingas šeimos maitintojas;

-karo prievolininko šeimoje auga 2 ar daugiau vaikų iki 14 metų;

-karo prievolininkas yra šaukiamas atlikti Tarnybos jo žmonos nėštumo laikotarpiu ir nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu.

-karo prievolininkas turi išskirtinių gabumų ir laimėjimų mokslo, meno, sporto ar kt. srityse, savo veikla garsina Lietuvos Respublikos vardą ir rengiasi dalyvauti (ne daugiau kaip 3 savaites iki renginio) arba dalyvauja nacionalinio ar pasaulinio lygio renginiuose.

- kitais atvejais, kurie nagrinėjami individualiai specialios komisijos remiantis patvirtinta tvarka.

 

 

 

Dėl kokių ligų nešaukiama atlikti tarnybos?


Asmenys, pripažinti netinkamais atlikti privalomąją tarnybą dėl sveikatos, gali būti atleidžiami nuo tarnybos.

Dėl karo prievolininko tinkamumo karo tarnybai sprendžia Karo medicinos tarnybos gydytojų komisija, kurią sudaro šeimos gydytojai ir kiti specialistai. 

Nustatant tinkamumą dėl sveikatos, kiekvienas asmuo vertinamas individualiai, atliekami tyrimai, vertinamos persirgtos ligos.

 

Pagrindinės ligų grupės, dėl kurių asmuo gali būti atleidžiamas nuo karo tarnybos:

• Širdies kraujagyslių ligos (hipertenzija, širdies ligos);

• Regėjimo sutrikimai;

• Judamojo aparato ligos (plokščiapėdystė, stuburo iškrypimai);

• Epilepsijos, intelekto sutrikimai.

 

Su sveikatos būklės vertinimo kriterijais galite susipažinti čia.

 

 

Ar paskola yra pagrindas atidėti tarnybą? 


Paskola ar kiti finansiniai įsipareigojimai savaime nėra teisinis pagrindas atidėti tarnybą arba nuo jos atleisti. Tačiau, paskola galėtų būti tarnybos atidėjimo pagrindu, jei būtų nustatyta, kad dėl tarnybos asmeniui būtų padaryta neproporcingai didelė žala. Tokie atvejai yra vertinami individualiai, atsižvelgiant į asmens, šeimos pajamas, į tai, ar asmuo turi vaikų, išlaikytinių, ir į kitas aplinkybes.

 

Karo prievolę atliekančio asmens prašymu kreditą suteikusiam asmeniui gali būti atidedamas pagal būsto kreditavimo sutartį suteikto kredito dalies įmokų mokėjimas, o palūkanos asmens pasirinkimu būtų mokamos vienu iš šių būdų – kaip nurodyta būsto kreditavimo sutartyje, palūkanų mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iš karto pasibaigus NPPKT laikotarpiui arba visos atidėtos palūkanos sumokamos pasibaigus tarnybos laikotarpiui pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.

 

Kitų finansinių įsipareigojimų atveju taip pat galima kreiptis į kreditorių dėl įsipareigojimų modifikavimo. Teisiniai kreipimosi į kredito įstaigą pagrindai galėtų būti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos: 6.204 str. - sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms, 6.253 str. – civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės.

 

 

Jeigu nevykdomos karo prievolininko pareigos


Už karo prievolininko pareigų nevykdymą gali būti paskirta administracinė bauda nuo 30 iki 140 eurų, už karo prievolininkų neatvykimą į privalomąją pradinę karo tarnybą be pateisinamos priežasties iki dviejų parų, gali būti paskirta nuo 140 iki 300 eurų administracinė bauda, o už vengimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą – gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė ir gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų. 

 

Baudos sumokėjimas nuo karo prievolės neatleidžia.

 

 

Užsienyje gyvenančių karo prievolininkų dėmesiui!


Išvykus į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo privaloma informuoti savo RKPKS apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

 

Informaciją (gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos, studijų pažymos, darbo sutartys ir pan.) reikia pateikti tiesiogiai, nuotoliniu būdu (el. paštu, faksu, paštu ir t.t.) arba per artimuosius Lietuvoje.

 
Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.