Kaip visuomenė gali prisidėti prie šalies gynybos

Pastarosiomis dienomis jaučiamas susidomėjimas tarnybos Lietuvos kariuomenėje ir jos rėmimo galimybėmis. Vien per šių metų kovą skaičius asmenų, norinčių tapti kariais savanoriais, dalyvauti baziniuose kariniuose mokymuose, pasirinkti kitą tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdą, išaugo daugiau nei 20 procentų.

 

Galimybės jaunuoliams prisidėti prie savo krašto gynybos stiprinimo

 

Patriotiškai nusiteikę ir savo krašto saugumui neabejingi Lietuvos jaunuoliai kviečiami atlikti tarnybą trijų mėnesių baziniuose kariniuose mokymuose. Tai savanoriški mokymai, jų metu įgyjamos pagrindinės karybos žinios.

Sėkmingai baigusieji šiuos mokymus įtraukiami į parengtojo rezervo karių sąrašus. Planuojama, jog šiais metais baziniuose kariniuose mokymuose galės dalyvauti 900 jaunuolių. Į šiuos mokymus kviečiami atvykti reikalavimus atitinkantys vaikinai ir merginos.

Taip pat galima rinktis kario savanorio tarnybą. Tarnaujantys Krašto apsaugos savanorių pajėgose kariai – savanoriai sudaro aktyvųjį Lietuvos kariuomenės rezervą ir į tarnybą, įvairius mokymus bei pratybas yra kviečiami 20-30 dienų per metus.

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys jaunuoliai kviečiami dalyvauti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Juos baigusiems suteikiamas atsargos karininko laipsnį, jei taip pat yra įtraukiami į parengtojo rezervo sąrašus. Juose šiuo metu mokosi apie 150 studentų.

Kario savanorio tarnyba, baziniai kariniai mokymai arba jaunesniųjų karininkų vadų kursai suteikia pagrindines karybos žinias, kurios būtinos prisijungiant prie reguliariosios kariuomenės visuotinės mobilizacijos atveju.

Daugiau informacijos apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, atrankos sąlygas, galimas tarnybos vietas, specialybes, socialines garantijas, tobulėjimo ir karjeros galimybes pateikiama Lietuvos kariuomenės internetiniame puslapyje http://kariuomene.kam.lt/lt/tapk_kariu.html.

Taip pat informacijos galima gauti nemokamu tel. 8 800 12340 ir užduoti jums rūpimus klausimus apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Informacijos apie karinę tarnybą taip pat rasite apsilankę interneto svetainėje www.karys.lt.

 

 

Kartotinės rezervo karių pratybos

Kartotinės rezervo karių pratybos Lietuvoje atnaujintos 2011 metais, siekiant užtikrinti parengtojo rezervo karių žinių atnaujinimą.

Į šias pratybas privalomąja tvarka arba pareiškus norą, kviečiami asmenys, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą. Pratybose rezervistai treniruojasi kariuomenės kariniuose padaliniuose, kuriems yra priskirti ir kuriuos jie papildytų ekstremalios situacijos atveju.

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę arba kitu būdų įgiję pagrindinį karinį parengtumą ir nuolat atnaujinti karines žinias kviečiami kariai sudaro vadinamąjį parengtąjį rezervą. Šie asmenys kartu su kariniu vienetu, kuriam jie yra priskirti, treniruojasi 20–30 dienų per penkerius metus.

2014 metais į parengtojo rezervo mokymus bus pakviesti per 500 karo prievolininkų, kurie anksčiau įgijo pradinį karinį rengimą. Šiais metais planuojami mokymai Sausumos pajėgų ir Logistikos valdybos vienetuose. Praėjusiais metais karinius įgūdžius atnaujino 450 karių. Dar ankstesniais – 400.

Asmenims, pašauktiems į kartotines pratybas, už pratybų laikotarpį yra mokamas turimą karinį laipsnį atitinkamas tarnybinis atlyginimas arba asmens gaunamas vidutinis darbo užmokestis, jei jis didesnis nei atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį. Šios išlaidos dengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos biudžeto.

Be to, atvykę į kartotines pratybas atsargos karo prievolininkai aprūpinami gyvenamąja vieta, maistu, apranga ir ekipuote, jiems suteikiamos ir visos kariui priklausančios socialinės garantijos, nes pratybų laikotarpiu jie įgyja kario statusą.

Pratybose dalyvauja tik tie pašaukti parengtojo rezervo kariai, kuriems tai leidžia prieš pratybas karo medikų įvertinta sveikatos būklė.

Atsargos karo prievolininkų karinės pratybos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo ir karo prievolės įstatymo nuostatomis.

 

 

Apie mobilizaciją

Mobilizaciją skelbia Lietuvos Respublikos Seimas Prezidento siūlymu, kai būtina ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus. Seimas gali skelbti visuotinę arba dalinę mobilizaciją. Ji skelbiama remiantis Lietuvos Respublikos Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymu, Karo padėtis įstatymu, Karo prievolės įstatymu, ir kitais mobilizaciją reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pranešimas apie šaukimo pradžią skelbiamas per visuomenės informavimo priemones arba karo prievolininkai informuojami asmeniškai.

Paskelbus mobilizaciją karo prievolininkai, kurie yra įgiję pradinį karinį parengtumą (tarnavę kariuomenėje) ir yra 18–55 metų, nustatytu laiku atvyksta į šaukimo punktus, karinių vienetų dislokacijos ar kitas nurodytas vietas. Ten patikrinus jų sveikatą bus nustatomas tinkamumas atlikti tarnybą paskelbus mobilizaciją.

Tie karo prievolininkai, kurie nėra įgiję pradinio karinio parengtumo, yra šaukiami į karinius mokymus.

Nuo karo prievolės atleidžiami:

- asmenys, pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais; neįgalieji; dėl sveikatos būklės pripažinti netinkami privalomajai karo tarnybai; perkeltieji į dimisiją; pagrindinio karinio parengtumo neįgiję asmenys, kai jiems sukanka 55 metai, o baigę aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas, – kai jiems sukanka 60 metų; moterys, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą; valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai.

Galimybė finansiškai prisidėti prie savo šalies saugumo

Pastaruoju metu daug žmonių teiraujasi, kaip galėtų paremti ir prisidėti prie krašto apsaugos, todėl džiaugiamės, kad vis daugiau Lietuvos piliečių yra neabejingi krašto gynybai ir jiems rūpi krašto saugumas. Informuojame, kad asmenys, deklaruojantys pajamas, gali skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos kariuomenei ir Krašto apsaugos ministerijai, gali rinktis ir kitus rėmimo būdus. Reikalingus duomenis galima rasti čia:

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/paremk_krasto_apsauga.html

 

A.Pliadžio nuotraukos.

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.